ประชุมผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2561