กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1