กอง IT จัดอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ Gifographic ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop cc