คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล Video Conference ไปประเทศศรีลังกา