คณะผู้ศึกษาดูงานจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เข้าดูงานพัฒนาสื่อผสม