คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนานาชาติเข้าศึกษาดูงานงานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ