คณะศึกษาดูงานจากสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน กองเทคโนโลยีสารสนเทศ