ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล