ทีมงานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอโครงการขยะรีไซเคิลให้กับชุมชน