กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2