รศ.นพ. อาทิตย์ อังกานนท์ และ รศ.น.สพ.ดร. จิตรกมล ธนศักดิ์ ประชุมทางไกลผ่าน Google Hangout กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น