IPTV ถ่ายทอดสด พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มราชสกุลมหิดลแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2561