IPTV ถ่ายทอดสด แนวปฏิบัติการจัดซื้อหนังสือ วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบิรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560