ต้อนรับผู้เข้าประชุมงาน 6th QS-APPLE จากทั่วโลก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
      เวลา 9.30 น. ศ.ไนเจล เฮลลีย์ ประธานคณะกรรมการ  QS-APPLE กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก จำนวนกว่า 500 คน โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมในการงานครั้งนี้เข้าร่วมงาน อาทิ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล , ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล , ศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์ ประธานจัดงาน QS-APPLE ครั้งที่ 6 และคณบดี ผู้อำนวยการจากทุกคณะ สถาบัน
      หลังจากจากนั้น ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แสดงปาฐกถาว่า สถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องวิจัยเพื่อหาความรู้ใหม่ มาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา จะเป็นการพัฒนาประเทศในระยะยาว ความร่วมมือกันทางด้านการศึกษาเพื่อจัดระบบให้เป็นมาตรฐาน มีความเป็นสากล แบ่งปันความรู้และการ Benchmark ระหว่างมหาวิทยาลัย จะเป็นการยกระดับความเท่าเทียมและเป็นการท้าทายสำหรับมหาวิทยาลัยต่างๆ เนื่องจากขณะนี้เป็นเวลาแห่งโลกาภิวัฒน์
     มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องมีความใกล้ชิดสังคม ให้บริการวิชาการแก่สังคม ต้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและเพื่อการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังนี้การพบปะพูดคุยในงาน QS-APPLE ครั้งนี้ที่สิงคโปร์ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่มหาวิทยาลัยต่างๆจะได้ร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาในภูมิภาคเพื่อก้าวสู่เวทีโลกต่อไป
ต่อจากนั้น นายริชาร์ด เยลแลนด์ ได้ขึ้นบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Programme on Institutional Management in Higher Education (IMHE)” ของประเทศฝรั่งเศส
หลังจากจบพิธีการต้อนรับในห้องประชุมแล้ว มีการสาธิตการแสดงศิลปะมวยไทย โดย นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ท่าน ได้แก่ นายทวีศักดิ์ ธนานันนท์ และ นายกรพัฒน์ สืบพันวงศ์ อีกด้วย เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจท่ามกลางผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศ

7,924 comments to ต้อนรับผู้เข้าประชุมงาน 6th QS-APPLE จากทั่วโลก