Global Website TH / EN

ริการ Video Conference
 

การใช้งานระบบ Video Conferencing
สำหรับการเรียนการสอน และการอบรมทางไกล

มีอุปกรณ์และโปรแกรมระบบ Video Conferencing ที่รองรับรูปแบบในการใช้งานการเรียนการสอนทางไกลและการอบรมทางไกลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการได้ ดังนี้

1. ผู้บรรยายหรือผู้อบรมอยู่ในห้องที่ได้จัดเตรียมไว้ แล้วส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังห้องเรียน หรือห้องอบรมคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมไว้มีอุปกรณ์ และโปรแกรมระบบ Video Conferencing ที่รองรับ ดังนี้

1.1 ชุดอุปกรณ์ระบบ TelePresence สามารถเลือกใช้งานได้ ดังนี้

- ห้อง523 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี (จำนวน 6 ที่นั่ง)

- ห้อง M01 ชั้น 2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (จำนวน 8 ที่นั่ง)

- ห้อง M04 ชั้น 2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (จำนวน 4 ที่นั่ง)

1.2 ชุดอุปกรณ์ Tandberg 990 เป็นการใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทางไกลร่วมกับโสตทัศนูกรณ์ภายในห้องที่ได้จัดเตรียมไว้ ภายในกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3 โปรแกรม AcuCONFERENCE เป็นการใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารทางไกลร่วมกับโสตทัศนูกรณ์ภายในห้องที่ได้จัดเตรียมไว้ ภายในกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรูปแบบการใช้งานต่างๆ ดังนี้

- AcuCONFERENCE

โดยการเชื่อมต่อกันที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอนทั้งสองฝั่งและใช้โปรแกรม AcuCONFERENCE โดยที่เครื่องผู้สอนจะเป็นคนแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่าน โปรแกรม AcuCONFERENCE มาเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอนฝั่งห้องอบรมแล้วนำขึ้นที่จอโปรเจคเตอร์ที่ห้องอบรมปลายทาง รูปแบบนี้เหมาะกับการอบรมที่ต้องสาธิตการใช้โปรแกรมหรือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเห็นภาพผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งพูดคุยสื่อสารโต้ตอบกับผู้สอนได้

- AcuCONFERENCE + Netsupport School

โดยการเชื่อมต่อกันที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอนทั้งสองฝั่งและใช้โปรแกรม AcuCONFERENCE โดยที่เครื่องผู้สอนจะเป็นคนแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่าน โปรแกรม AcuCONFERENCE มาเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอนฝั่งห้องอบรม จากนั้นใช้โปรแกรม Netsupport School แบบ Tutor Console ที่ห้องอบรมปลายทาง เพื่อแชร์ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ และควบคุมหน้าจอ ควบคุมการใช้งานโปรแกรม ควบคุมการเข้าเว็บไซต์หรือล็อกหน้าจอ เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเรียนหรืออบรม ที่ลงโปรแกรม Netsupport School แบบ Student ไว้ เมื่อผู้สอนเริ่มของการสอนก็จะแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้สอน ที่ห้องอบรมปลายทาง ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อบรม ส่วนผู้อบรมก็จะได้เห็นภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้สอนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อบรมเอง เมื่อเกิดข้อสงสัยระหว่างการอบรมสามารถส่งสัญลักษณ์ที่ Netsupport School ได้ทันที เมื่อผู้สอนได้รับสัญลักษณ์ก็จะให้ผู้อบรมที่มีข้อสงสัย พูดผ่านไมโครโฟนที่เตรียมไว้ได้ทันที รูปแบบนี้เหมาะกับการอบรมที่ต้องสาธิตการใช้โปรแกรม หรือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถเห็นภาพผู้สอน และสนทนาสื่อสารโต้ตอบกับผู้สอนได้ รวมทั้งเห็นภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจน

 

2. ผู้บรรยายหรือผู้อบรมอยู่ในห้องเรียนหรือห้องอบรมคอมพิวเตอร์ แล้วส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังห้องเรียน หรือห้องอบรมคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมไว้มีอุปกรณ์และโปรแกรมระบบ Video Conferencing ที่รองรับ ดังนี้

โปรแกรม AcuCONFERENCE เป็นการใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารทางไกลร่วมกับโสตทัศนูกรณ์ภายในห้องที่ได้จัดเตรียมไว้ ภายในกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรูปแบบการใช้งานต่างๆ ดังนี้

- AcuCONFERENCE

โดยการเชื่อมต่อกันที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอนทั้งสองฝั่งและใช้โปรแกรม AcuCONFERENCE โดยที่เครื่องผู้สอนจะเป็นคนแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่าน โปรแกรม AcuCONFERENCE มาเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอนฝั่งห้องอบรมแล้วนำขึ้นที่จอโปรเจคเตอร์ที่ห้องอบรมปลายทาง รูปแบบนี้เหมาะกับการอบรมที่ต้องสาธิตการใช้โปรแกรมหรือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเห็นภาพผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งพูดคุยสื่อสารโต้ตอบกับผู้สอนได้

- AcuCONFERENCE + Netsupport School

โดยการเชื่อมต่อกันที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอนทั้งสองฝั่งและใช้โปรแกรม AcuCONFERENCE โดยที่เครื่องผู้สอนจะเป็นคนแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่าน โปรแกรม AcuCONFERENCE มาเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้สอนฝั่งห้องอบรม จากนั้นใช้โปรแกรม Netsupport School แบบ Tutor Console ที่ห้องอบรมปลายทาง เพื่อแชร์ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์และควบคุมหน้าจอ ควบคุมการใช้งานโปรแกรม ควบคุมการเข้าเว็บไซต์หรือล็อกหน้าจอ เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเรียนหรืออบรม ที่ลงโปรแกรม Netsupport School แบบ Student ไว้ เมื่อผู้สอนเริ่มของการสอนก็จะแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้สอนที่ห้องอบรมปลายทาง ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อบรม ส่วนผู้อบรมก็จะได้เห็นภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้สอน ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อบรมเอง เมื่อเกิดข้อสงสัยระหว่างการอบรม สามารถส่งสัญลักษณ์ที่ Netsupport School ได้ทันที เมื่อผู้สอนได้รับสัญลักษณ์ก็จะให้ผู้อบรมที่มีข้อสงสัยพูดผ่านไมโครโฟนที่เตรียมไว้ได้ทันที รูปแบบนี้เหมาะกับการอบรมที่ต้องสาธิต การใช้โปรแกรมหรือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆซึ่งผู้เรียนสามารถเห็นภาพผู้สอน และสนทนาสื่อสารโต้ตอบกับผู้สอนได้ รวมทั้งเห็นภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจน

ขั้นตอนการขอใช้บริการการเรียนการสอนทางไกลและการอบรมทางไกล

1. เลือกรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลและการอบรมทางไกลที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ

2. จองวันเวลาการใช้งานการเรียนการสอนทางไกลและการอบรมทางไกลได้ที่ http://imedia.mahidol/

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์จองการใช้งานผ่านระบบ imedia แล้วจะติดต่อกลับผู้ขอใช้บริการทางเมล์หรือทางโทรศัพท์ที่ได้ระบุไว้

4. นัดทดสอบระบบหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมก่อนวันใช้งานจริง

ข้อแนะนำในการใช้บริการการเรียนการสอนทางไกลและการอบรมทางไกล

1. กรณีผู้ขอใช้บริการต้องการแชร์เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอนทางไกลและการอบรมทางไกลควรส่ง File ที่จะใช้งานเพื่อทำการติดตั้งและทดสอบล่วงหน้า

2. หากมีเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอนทางไกลและการอบรมทางไกลควรส่งให้ผู้เข้าร่วมการเรียนการสอนทางไกลและการอบรมทางไกลล่วงหน้า

3. ในวันใช้งานจริงผู้ขอใช้บริการจะต้องมาถึงห้องที่ได้จัดเตรียมไว้ก่อนเวลาใช้งานอย่างน้อย 15 นาที

4. ควรมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจำวิทยาเขตหรือหน่วยงานนั้นๆมาดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลและการอบรมทางไกล

5. ระหว่างการเรียนการสอนทางไกลและการอบรมทางไกลให้ผู้ใช้งานมองที่จอภาพซึ่งแสดงภาพของผู้เข้าร่วมการเรียนการสอนทางไกลและการอบรมทางไกล เมื่อต้องการพูดให้เปิดไมค์ทุกครั้งและปิดไมค์ทุกครั้งหลังพูดจบ

6. ในการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้เอกสารประกอบ เช่น PowerPoint, PDF ขอให้บอกหมายเลขสไลด์หรือหน้าที่กำลังนำเสนอด้วยทุกครั้ง

ติดต่อขอรับบริการ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการให้บริการการประชุมทางไกลระหว่างวิทยาเขต/หน่วยงาน ได้ที่

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0 2849 6022
โทรสาร (อัตโนมัติ) : 0 2849 6039
E-mail :
courseware.consult@mahidol.ac.th

 
 
 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Last updated : April 25, 2016

Phone: 662-849-6022

FAX:    662-849-6039