Global Website TH / EN

ริการ Video Conferencing
 

Back

 

การใช้งาน Video Conferencing

 

การติดต่อสื่อสารทางไกลหรือระบบ Video Conference คือ การส่งข้อมูลสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง โต้ตอบไปมาผ่านเครือข่ายสื่อสารภายในองค์กร หรือเครือข่ายสื่อสารภายนอกองค์กร ในรูปแบบของดิจิตอล จึงทำให้การประชุมข้ามวิทยาเขต / ข้ามหน่วยงาน การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) และการสอบวิทยานิพนธ์ข้ามประเทศ ซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันในหลายจุด สามารถดำเนินกิจกรรมได้เสมือนอยู่ในห้องเดียวกันในลักษณะ Real Time Interactive ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาทางด้านวิชาการ ตลอดจนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นระบบ Video Conference ในปัจจุบันมีการนำมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานอย่างมาก

ในปัจจุบันการใช้งานระบบ Video Conferencing ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

การใช้งานระบบ Video Conferencing สำหรับการประชุมทางไกลระหว่างวิทยาเขต/หน่วยงาน
การใช้งานระบบ Video Conferencing สำหรับการเรียนการสอนทางไกล และการอบรมทางไกล
การใช้งานระบบ Video Conferencing สำหรับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระหว่างประเทศ

ชุดอุปกรณ์ และโปรแกรม Video Conferencing ที่ใช้ในปัจจุบัน

- ระบบ Virtual Classroom

การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนธรรมดา แต่มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงเกี่ยวกับเนื้อหา ของบทเรียนไปยังผู้เรียนที่อยู่นอกห้องเรียนหรือในห้องเรียนที่ต่างสถานที่ก็ได้ ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารแบบพกพาก็ได้ และผู้สอนสามารถพูดโต้ตอบกับผู้เรียนได้แบบเรียลไทม์ แชร์เอกสารการสอนได้ โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการใช้งานอุปกรณ์ระบบ Virtual Classroom ดังนี้

 • Cisco Webex Room Kit Pro
  - Protocols H.323 , SIP , Cisco Webex
  - Up to 6 Mbps point-to-point
  - Up to 15 Mbps total MultiSite bandwidth
  - MultiSite 4 point - resolution up to 1080p30


 • Cisco telepresence precision 60 camera
  - Resolution 1920 x 1080 at 60 fps
  - Zoom 10x optical zoom
  - tracking camera compatible with codec


 • cisco telepresence speaker track 60
  - Dual-camera (cisco telepresence precision 60 camera)
  - Technique to quickly view a close-up of the active speaker in the meeting room


 • cisco ceiling microphone
  - Maximum microphone range 4.3m


ได้ติดตั้งตามวิทยาเขตต่างๆ และพร้อมให้บริการการเรียนการสอนทางไกล การประชุมทางไกลเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

 • มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 ห้องมินิเธียเตอร์ (Mu Cyber Club ) ความจุ 30 ที่นั่ง

 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อาคารเรียนรวม ห้องประชุมนิลกาญจน์ ความจุ 120 ที่นั่ง

 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ อาคารเรียนรวม ห้อง 2260 ความจุ 64 ที่นั่ง

 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ อาคารวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์ อาคารที่ 6 ชั้น 2 ห้อง smart class room ความจุ 40 ที่นั่ง

- ชุดอุปกรณ์ระบบ TelePresence

เป็นอุปกรณ์ระบบ TelePresence ที่ติดตั้งในห้องประชุมที่มีระบบภาพคมชัด มีคุณภาพสูงระดับ HD มีจอแสดงภาพขนาดใหญ่ โดยใช้ Bandwidth 5 - 10 mb ในการติดต่อสื่อสารสามารถนำ Notebook มาเชื่อมต่อใช้งานกับระบบ TelePresence เพื่อการนำเสนองานได้ สามารถใช้งานได้สูงสุดตั้งแต่ 5-10จุด แล้วแต่รูปแบบการใช้งาน โดยสามารถเลือกห้องที่ใช้งานได้ตามขนาดที่นั่ง ดังนี้

 1. ห้อง 523 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี (จำนวน 6 ที่นั่ง)
 2. ห้อง M01 MU Cyber Club @ MLC ชั้น 2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (จำนวน 8 ที่นั่ง)

- Cisco WebEx Meeting

เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมทางไกล การเรียนการสอนทางไกล การจัดอบรมออนไลน์ การสัมมนาออนไลน์ ในองค์กร ให้สะดวกมากขึ้น โดยใช้การเรียนการสอนทางไกล ผ่านทางหน้าเวปหรือผ่านมือถือ โดยผู้สอนสามารถอยู่ห้องทำงานส่วนตัวได้และผู้เรียนก็ไม่จําเป็น ต้องเดินทางเข้ามาในห้องเรียน โดยแต่ละ Admin หรือ Instructor สามารถสร้างห้องประชุมใช้งานได้ทันที สร้างตารางนัดหมายการใช้งานล่วงหน้าได้ และเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมที่สร้างขึ้นพร้อมกันได้สูงสุด 100 ห้อง แต่ละห้องสามารถใช้พร้อมกันได้ 200 จุด สามารถแชร์โปรแกรมและหน้าเดสท็อปได้ สามารถบันทึกเนื้อหาการประชุมได้ในรูปแบบของไฟล์วิดีโอทั้งแบบออนไลนืและออฟไลน์

- โปรแกรม AcuCONFERENCE

เป็นโปรแกรมแบบ Web Conference มีขั้นตอนการใช้งานที่ง่ายและประหยัดเวลา ใช้งานผ่าน Web Browser ทุกห้องที่เข้าร่วมประชุมจะต้องล็อกอิน (Log in) เข้าโปรแกรม AcuCONFERENCE จากอีเมล์ที่แจ้งนัดการประชุมก่อนจึงจะสามารถประชุมร่วมกันได้ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Notebook ที่ใช้นั้นควรติดตั้งกล้อง ไมโครโฟน และลำโพงเพื่อช่วยเพิ่มระดับเสียงในการสนทนา สามารถแชร์โปรแกรมและหน้าเดสท็อป (Desktop) ได้ สามารถบันทึกเนื้อหาการประชุมได้ในรูปแบบของไฟล์วิดีโอ สามารถติดต่อใช้งานได้ 5 จุดพร้อมกัน

- โปรแกรม Cisco Jabber Video for TelePresence

Cisco Jabber Video for TelePresence สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมทางไกลบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ Windows และ Mac สามารถเข้าถึง Instant Messaging (IM) ระบบเสียง ระบบวีดีโอ ระบบเสียง ระบบ Desktop Sharing และการประชุมร่วมกัน ในเวลาเดียวกันด้วย โดยสามารถใช้งานร่วมกับระบบ TelePresence ของทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ สูงสุดจำนวน 5 จุด

ดาวน์โหลดโปรแกรม Cisco Jabber Video for TelePresence

- สำหรับระบบปฎิบัติการ Windows
- สำหรับระบบปฎิบัติการ Mac

 
 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ Video Conferencing

สำหรับการประชุมทางไกลระหว่างวิทยาเขต/หน่วยงาน
สำหรับการเรียนการสอนทางไกล และการอบรมทางไกล
สำหรับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระหว่างประเทศ

 

ตารางการใช้บริการระบบ Video Conferencing

ตารางการใช้บริการระบบ Video Conferencing

 

การใช้ประโยชน์

ระบบ Video Conferencing ช่วยทำให้การประชุมระหว่างวิทยาเขต/หน่วยงาน การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระหว่างประเทศ ที่อยู่ต่างสถานที่กันในหลายจุด มีการดำเนินกิจกรรมที่เสมือนอยู่ในห้องเดียวกันในลักษณะ Real Time Interactive ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาทางด้านวิชาการ ตลอดจนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว

 

ติดต่อขอรับบริการ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการให้บริการระบบ Video Conferencing ได้ที่

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0) 2849 6022
โทรสาร (อัตโนมัติ) : 0 2849 6039
E-mail :
courseware.consult@mahidol.ac.th

 

 
 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Last updated : February 7, 2019

Phone: 662-849-6022

FAX:    662-849-6039