Global Website TH / EN

ครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และการจัดสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy)

และการจัดสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลเครื่องมือการประเมินสากล ICDL (ICDL Workforce Basics)

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563

Announcement

การรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล
       May 14, 2021

นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในปีงบประมาณ 2563 จะได้รับ ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Certification of Competency for Digital Literacy) และบัตรรับรองสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy Card) ที่รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ ICDL อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามใบประกาศนียบัตรฯ และบัตรรับรองสมรรถนะฯ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ และหน่วยประเมิน RMI มาโดยตลอด บัดนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ ได้จัดส่งใบประกาศนียบัตรฯ มายังมหาวิทยาลัยแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบจำนวนผู้สอบผ่านเกณฑ์การรับรองสมรรถนะฯ ทั้งหมด สำหรับบัตรรับรองสมรรถนะฯ ยังไม่ได้จัดส่งมายังมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การจัดส่งใบประกาศนียบัตรฯ และบัตรรับรองสมรรถนะฯ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ขอให้นักศึกษาโปรดแจ้งความประสงค์ การรับใบประกาศนียบัตรฯ และบัตรรับรองสมรรถนะฯ (จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือรับเองที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา) ผ่านทาง Link นี้ เมื่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ จัดส่งใบประกาศนียบัตรฯ และบัตรรับรองสมรรถนะฯ มายังมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว จะได้นำส่งให้แก่นักศึกษาต่อไปโดยเร็ว


แบบฟอร์มลงทะเบียนรับใบประกาศนียบัตร Digital Literacy สำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ประเมิน
       February 5, 2021

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ประเมิน ได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เครื่องมือการประเมินสากล ICDL ประเภทนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

การรับชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)
       August 13, 2020

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลเครื่องมือการประเมินสากล ICDL (ICDL Workforce Basics) ในวันที่ 14, 15, 17, 20, 22 กรกฎาคม และ 6, 7, 8 สิงหาคม 2563 จะได้รับชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) ในกิจกรรม Mahidol HIDEF ในด้าน “Digital Literacy” ทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ดังนี้

สมรรถนะระดับที่ 1
Computer and Online Basics

สมรรถนะระดับที่ 2
Application Basics

ระดับการรับรองสมรรถนะฯ

จำนวนชั่วโมง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม หลักสูตร (Credit)

ผ่าน

ผ่าน

ระดับที่ 2 : ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน

10

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ระดับที่ 1 : ทักษะขั้นพื้นฐาน

6

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่านการรับรอง

3

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่านการรับรอง

3

 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

เนื่องจากขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวนแล้ว

กองเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอปิดรับการลงทะเบียน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

รายชื่อชุดที่ 1 : นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 306 คน

รายชื่อชุดที่ 2 : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 14 คน

รายชื่อชุดที่ 3 : นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 56 คน

รายชื่อชุดที่ 4 : นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 159 คน

รายชื่อชุดที่ 5 : นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 50 คน

รายชื่อชุดที่ 6 : รายชื่อสำรองนักศึกษาระดับปริญญาตร จำนวน 5 คน

ประกาศวันสอบและสถานที่สอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบประเมินสมรรถนะฯ

รอบ 1 : วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รอบ 2 : วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รอบ 3 : วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รอบ 4 : วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รอบ 5 : วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.

รอบ 6 : วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น.

รอบ 7 : วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รอบ 8 : วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รอบ 9 : วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.

รอบ 10 : วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น

รอบ 11 : วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.

รอบ 12 : วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น.

รอบ 13 : วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.

รอบ 14 : วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น.

กระบวนการพัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัล

นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเข้าร่วมทั้งในส่วนของ Digital Literacy Online Training และ Certification Test โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.

พัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) แบบออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านระบบ ICDL Workforce Basics e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐานที่จำเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ได้แก่

 • การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Basics)

 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย (Online Basics)

 • การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing)

 • การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheets)>

 • การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

   

2. เข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เครื่องมือการประเมินสากล ICDL (ICDL Workforce Basics) ระยะเวลาสอบประเมินฯ 3 ชั่วโมง โดยเป็นการสอบประเมินฯ ใน 2 ระดับ ได้แก่

 • ICDL Workforce Basics ระดับที่ 1 ประกอบด้วยทักษะ Computer Basics และ Online Basics

 • ICDL Workforce Basics ระดับที่ 2 ประกอบด้วยทักษะ Word Processing, Spreadsheets และ Presentation

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

1. ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Certification of Competency for Digital Literacy) ที่รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ ICDL (ได้รับเฉพาะผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน) โดยมีเกณฑ์การรับรองสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ดังนี้

สมรรถนะระดับที่ 1
Computer and Online Basics

สมรรถนะระดับที่ 2
Application Basics

ระดับการรับรองสมรรถนะฯ

ผ่าน

ผ่าน

ระดับที่ 2 : ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ระดับที่ 1 : ทักษะขั้นพื้นฐาน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่านการรับรอง

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่านการรับรอง

** การผ่านเกณฑ์การรับรองสมรรถนะฯ คะแนนตั้งแต่ 75% เป็นต้นไป **

ตัวอย่างประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)


2. ชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) ในกิจกรรม Mahidol HIDEF ในด้าน “Digital Literacy” ทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 10 ชั่วโมง (เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมตลอดโครงการฯ และสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรฯ เท่านั้น)

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

 1. รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ทุกระดับชั้น (ยกเว้นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1)

 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเข้าร่วมได้ครบทุกกิจกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่
  (1) การพัฒนาทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ด้วยตนเอง และ
  (2) เข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เครื่องมือการประเมินสากล ICDL หรือ "ICDL Workforce Basics"

 3. นักศึกษาที่ได้รับการยืนยันจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้าร่วมโครงการฯ หากไม่มาเข้าร่วมตามที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัล/IT ที่จัดโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งต่อๆ ไป รวมถึงจะถูกตัดสิทธิ์ในเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยกองกิจการนักศึกษาเป็นเวลา 2 เดือน

 4. นักศึกษาที่เคยขึ้นทะเบียนสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เครื่องมือการประเมินสากล ICDL (ICDL Workforce Basics) กับกองเทคโนโลยีสารสนเทศในปีที่ผ่านมา หรือขึ้นทะเบียนกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) แล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

กำหนดการจัดโครงการ


เดือน

กิจกรรม

มิถุนายน 2563

รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

กรกฎาคม 2563

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) แบบออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านระบบ ICDL Workforce Basics e-Learning (Username และ Password ในการเข้าระบบจะจัดส่งให้นักศึกษาทาง e-Mail)

เดือนกรกฎาคม 2563
หรือเมื่อรัฐบาลประกาศให้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่ภาวะปกติที่สามารถดำเนินกิจกรรมการจัดสอบได้

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถ ด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เครื่องมือการประเมินสากล ICDL ณ ศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ภาพบรรยากาศ

 ภาพเพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ทำความรู้จักกับ ICDL Workforce Basics https://icdlthailand.org/

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ :

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คุณจณัญญ์ธร สุพรรณธริกา
โทรศัพท์. 0 2849 6022, 0 2849 6088
E-mail :
jananthorn.sup@mahidol.ac.th

หรือ

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คุณจิตรานุช เสงี่ยมจิตร์
โทรศัพท์. 0 2849 4512
E-mail :
chitranuch.san@mahidol.ac.th

 

 
 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Last updated : May 14, 2021

Phone: 662-849-6022

FAX:    662-849-6039