กองเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการใช้โปรแกรม Mathlab รุ่นที่ 1