กองเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม โครงการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) ตามมาตราฐาน ICDL