กองเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสอบวุฒิบัตรรับรองสมรรถนะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) ตามมาตรฐาน ICDL สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1