กองเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ 8