กองเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตร “MATLAB® Fundamentals” รุ่นที่ 1/2561