กองเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตร “การติดตั้งและใช้งานเครื่องมือกลุ่ม Privacy Friendly Analytics”