กองเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Data Governance Framework”