กองเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทางสารสนเทศในระดับผู้ปฏิบัติงาน”