กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษาจัดสอบโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)