กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล