กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเตรียม Video-Conferencing ไป Norwegian Embassy แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์