กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา Ecosystem เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย เพื่อความยั่งยืนและการแข่งขันในระดับนานาชาติ