กอง IT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ครั้งที่ 3/2564 หลักสูตร Sensitive Data Protection and Vulnerability Assessment for Web Application