กอง IT จัดอบรม “การติดตั้ง SSL Certificate สำหรับเว็บไซต์ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล”