กอง IT อบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560