กอง IT ให้บริการการอบรมออนไลน์โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563