กองIT จัดการอบรม เรื่อง “ระบบฐานข้อมูลพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Engagement)