กองIT จัดสอบการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล