กองIT เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม EndNote X 9 สำหรับการจัดการบรรณานุกรม รุ่นที่ 1