คณะวิทยาศาสตร์ขอความอนุเคราะห์กองเทคโนโลยีสารสนเทศขอใช้งานห้องบริการผลิตสื่อในการจัดทำสื่อวิดีโอการเรียนการสอน