คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าศึกษาดูงานระบบลา