คณะเวชศาสตร์เขตร้อน(TM) ได้เข้าศึกษาดูงานระบบลา MUSIS