งานพัฒนาสื่อผสม ให้บริการ Video conference ด้วยโปรแกรม AcuConference แก่อาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์