งานพัฒนาสื่อผสมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Training หลักสูตร การสร้าง Infographic Animation Video ด้วย Animaker