งานพัฒนาสื่อผสมได้จัดอบรมการ update content ให้กับศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม