งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จัดอบรม Cleansing Data ในโครงการ HRi