งานพัสดุ กองคลัง ใช้งานระบบ Telepresence เพื่อประชุมทางไกลไปโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์