นักศึกษาปริญญาเอก ขอความอนุเคราะห์ใช้งานระบบ Video Conferencing