บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าอบรมการใช้โปรแกรม Piktochart