งานพัฒนาสื่อผสมได้มีการจัดอบรม Infographic ให้กับงานเลขานุการ กองบริหารงานทั่วไป