มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าศึกษาดูงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ