ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ใช้งานระบบ Telepresence เพื่อประชุมทางไกล กับ ม.ขอนแก่น