สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียศึกษาดูงานระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการภายในองค์กร